Par projektu

Projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr. DCI-NSAED/2012/280-401) īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim.

Prezentācija par projektu atklāšanas seminārā 2013.gada 7.februārī.

Prezentācija par projektu un Globālās izglītības pētījumu 2013.gada 14.novembrī.

 

Izglītības attīstības centrs. Globālās izglītības mācību materiāli – no sākumskolas līdz vidusskolai.

publikācija laikrakstā "Izglītība un Kultūra" 24.04.2014.

I.Irbīte, L.Ugaine, IAC. Globālā izglītība – tavas skolas iespēja.

 publikācija laikrakstā "Izglītība un Kultūra" 06.06.2013.

D.Kļanska, Izglītība un kultūra. IAC izglītos pedagogus par globālo jeb attīstības izglītību.

publikācija (1.lapa, 2.lapa) laikrakstā "Izglītība un Kultūra" 21.11.2013.

V.Valtenbergs, Vidzemes Augstskola. Kāpēc skolai ir vajadzīgas globālās zināšanas?

publikācija (1.lapa, 2.lapa) laikrakstā "Izglītība un Kultūra" 09.01.2014.

 

Relīze plašsaziņas līdzekļiem 06.02.2013.

Relīze plašsaziņas līdzekļiem 03.09.2013.

RelīzeKonference 14.11.2013.

RelīzeIevadseminārs 21.-23.11.2013.

 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

 

Projekta specifiskie mērķi:

• ieviest AI/GI tēmas sabiedrības dienas kārtībā;

• sadarboties ar izglītības politikas veidotājiem, lai integrētu AI/GI formālajā izglītībā sociālo zinātņu mācību priekšmetos;

• izstrādāt un aprobēt Latvijas skolās AI/GI programmas un mācību materiālus, izstrādāt kritērijus AI/GI aktivitāšu efektivitātes mērīšanai;

• veidot sadarbības tīklu starp AI/GI ekspertiem no dažādām projekta valstīm – Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un citām Eiropas valstīm.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

• salīdzinošs pētījums par AI/GI vietu izglītībā Eiropas valstīs, rezultātu publiskošana (online un izdošana), konference (2013.g.februāris – oktobris);

programmu un materiālu izveide  par AI/GI saturu un metodiku (2013.-2014.g);

sadarbība ar projekta partneriem Apvienotajā Karalistē un Igaunijā projekta produktu izveidē, pieredzes, resursu un rezultātu apmaiņā (2013.-2015.);

21 skolas (4 pedagogu komanda) no Latvijas iesaiste – izglītošanās semināri, metodisko materiālu aprobācija stundās, skolu kā AI/GI ideju izplatītāju tīkla izveidei, dalība skolu pieredzes apmaiņā Igaunijā (2013.g. oktobris – 2014.g.);

izglītības politikas, ekspertu, speciālistu un institūciju iesaiste AI/GI jautājumu izpratnes veidošanā, sadarbībā, globālās dimensijas iekļaušanai formālajā izglītībā (2014.-2015.);

• AI/GI materiālu un programmu publicitātes pasākumi visā Latvijā un projekta dalībvalstīs, starptautiskā mērogā (semināri Latvijā, starptautiskā konference un vasaras skola)  (2015.);

• projekta publicitāte un mājas lapa (notikumi, tēmas skaidrojums, resursi un materiāli, interakcijas iespējas u.tml.).

 

Projekta īstenotāji:

Izglītības attīstības centrs, kontaktpersona - projekta vadītāja Iveta Vērse,  iac@latnet.lv www.iac.edu.lv

Projekta  partneri:

LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), kontaktpersona - Adam Ranson Adam@leedsdec.org.uk; www.leedsdec.org.uk

Mondo (Igaunija), kontaktpersona – Johanna Helin johanna@mondo.org.ee; www.mondo.org.ee

Asociētais partneris

Britu padome Latvijā www.britishcouncil.lv

 

Projekta finansētāji:

Eiropas Savienība

Eiropas Savienības sadarbības birojs „EuropeAid” http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm

 

Sabiedrības integrācijas fonds http://www.sif.lv 

LR Ārlietu ministrija http://www.mfa.gov.lv

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv