Novembris 2014

Projekta pieredzi apgūst skolotāji no Igaunijas

27. un 28. novembrī iepazīt projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” pieredzi bija ieradušies viesi no Igaunijas – partnerorganizācijas Mondo pārstāvji un pedagogi, kuri strādā Tallinas, Narvas, Sāremā, Pērnavas un Valgas skolās.

Šī bija Igaunijas kolēģu atbildes vizīte. Jūnijā seminārā Sāremā Latvijas delegācija iepazinās ar igauņu skolu globālās izglītības (GI) pieredzi. Par to mājas lapā jau rakstījām. Pedagogiem, kuri strādā ar mazākumtautību izglītības programmām, šādas apmaiņas vizītes ir īpaši nozīmīgas, lai dalītos pieredzē par GI materiālu pielietojumu krievu valodā.

Vizītes ieskaņā Igaunijas kolēģi apmeklēja Izglītības attīstības centru, kur iepazinās ar projekta gaitā izstrādātajiem materiāliem. Īpašu viesu interesi izraisīja GI mācību stundu plāni, kā arī projekta mājas lapā pieejamie resursi.

Dienas turpinājumā saimnieku lomu uzņēmās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas projekta komanda. Skolas direktore Svetlana Semenko vadīja skolas apskati un iepazīstināja ar ģimnāzijas darba prioritātēm. Direktore atzina, ka globālā tematika skolā ir īpaši aktuāla, jo 1500 audzēkņu lielajā kolektīvā pārstāvētas visdažādākās tautības. Tādēļ cieņa pret atšķirīgo un atvērtība sadarbībai ir būtiska skolas iekšējās kultūras daļa. Projekta komandas koordinatore Liene Juhņevska un skolotājas Jeļena Ščerbiča, Jevgenija Mironova un Marija Škutāne iepazīstināja ar savu pieredzi GI īstenošanā, kā arī novadīja praktisku meistarklasi par vienu no GI tēmām – urbanizāciju. L. Juhņevska atzīst: „Lai gan esmu latviešu valodas skolotāja, projekta nodarbības ir devušas pārliecību, ka varu veiksmīgi vadīt stundas arī par sociālo zinātņu tematiku”. Zolitūdes ģimnāzijas komanda īpaši lepojas, ka vidusskolēni globālās izglītības jautājumiem pievēršas arī padziļinātā līmenī, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Īpašu viesu interesi un uzmanību izpelnījās skolēnu darbi. Zolitūdes ģimnāzijas trešā stāva gaitenis ir kļuvis par aizraujošu globālās dimensijas izstāžu zāli. Vizītes laikā šajā izstāžu zālē bija aplūkojamas skolēnu veidotas ģimeņu migrācijas kartes, kā arī bērnu sagatavotas kolāžas par 1. pasaules kara norisēm Eiropā un Latvijā.

Nākamajā dienā par semināra dalībnieku mājvietu kļuva Olaines 2. vidusskola. Direktores vietnieces Tatjanas Fastovičas vadībā viesi apskatīja skolas mācību un interešu izglītības nodarbību telpas. Skolas direktore un projekta komandas koordinatore Ludmila Osipova iepazīstināja ar skolas darba virzieniem globālajā izglītībā, kā arī nodemonstrēja praktisku, pašas izstrādātu metodiku pretrunīgu jautājumu apspriešanai, kuras mērķis ir trenēt dalībnieku tolerances prasmes. Iedvesmojošs bija arī direktores stāsts par to, ka pēc vecāku sapulcē iepazītām globālās izglītības nodarbībām, vecāki lūguši skolas vadībai rast iespēju bērniem padziļināti apgūt GI tematiku. Skolotāja Jeļena Alute dalījās pieredzē, kā vides izglītības un pārtikas drošības tēmas integrēt mājturības priekšmeta saturā. Savukārt globālās izglītības neparstākas pielietojuma iespējas atklāja skolotājas piemērs, kā programmēšanas pamatu nodarbībā skolēni izveidojuši datorprogrammu, kura reģistrē tēmā „Kafijas ceļš” izmantojamos salīdzināmos datus. Uzskatāms pierādījums globālās izglītības spējai aizraut arī projektā neiesaistītos pedagogus bija skolotājas Marinas Ļiskinas pieredze par GI skolēnu projektu nedēļā. Olaines pedagogi ar gandarījumu atzina, ka klasēs jau sekmīgi ir izmēģinājuši Igaunijas vizītes laikā saņemtos Mondo materiālus – fotostāstu par dzīvi Āfrikā, Kongo ciematā.

Priecājamies, ka semināra laikā pieredzē par globālās izglītības īstenošanu dalījās arī citu Latvijas projekta dalībskolu kolēģi. Laura Miķelsone un Ņina Paļenova no Brocēnu vidusskolas īpaši akcentēja darbu ar plašāku vietējo kopienu, kā arī GI iespējas bērnudārzā. Valentīna Pužule no Balvu Valsts ģimnāzijas dalījās pieredzē, kā, mācot par mediju lomu globālajā pasaulē, veiksmīgi integrēt lokālo un globālo saturu. Nataļja Ozerska no Daugavpils 10. vidusskolas demonstrēja piemērus, kā skolas pedagogi radoši adaptējuši pārtikas drošības nodarbības darbā ar dažādu vecumu skolēniem un pieaugušajiem. Ārija Mihailova no Špoģu vidusskolas runāja par netradicionālākām GI izmantošanas pieredzēm vizuālajā mākslā, kulturoloģijā. Jolanta Riekstiņa no Madonas pilsētas 1. vidusskolas piedāvāja idejas GI projektu darbiem un vecāku nodarbībām.

Jauks Igaunijas kolēģu „ciemakukulis” bija Valgas ģimnāzijas skolotājas Pilles Olesk /Pille Olesk/ sagatavotā fotoizstāde par personīgajiem iespaidiem Kenijā. Līdz pavasarim šī izstāde ceļos pa projekta skolām Latvijā.

Īpaša semināra pievienotā vērtība bija Ugandas NVO Caritas MADDO pārstāvja Tonija Kimbades /Tonny Kyambadde/ uzstāšanās, kas bija veltīta pārtikas drošības tematikai. Lektora pārstāvētā organizācija iepazīstina savas valsts lauksaimniekus ar ilgtspējīgām saimniekošanas metodēm un sniedz atbalstu vietējiem zemniekiem, gan produkcijas audzēšanā, gan tās realizācijā.

Vizītes noslēgumā kolēģi no Igaunijas atzina:

„Kad vasarā bijāt pie mums, jūs tā novērtējāt mūsu pieredzi, ka man radās iespaids, ka Latvijā globālā izglītība ir tikai pašā sākuma stadijā. Šajās divās dienās es pati skatījos un brīnījos, cik daudz Latvijas kolēģi dara, cik dažādas viņiem idejas – un man pašai bija sajūta, ka mums Igaunijā nekā tāda nav.”

„Es biju priecīga, ka varam satikties vēlreiz klātienē, ne tikai sarakstīties e-pastā.”

„Paldies par šo iespēju ieskatīties tik dažādu skolu dzīvē! Mani interesēja pilnīgi viss – ne tikai jūsu globālās izglītības pieredze, bet arī tas, kā izskatās klases un skolotāju istabas, kā tiek organizēts skolas darbs, kādas ir attiecības starp skolotājiem. Par redzēto noteikti stāstīšu citiem kolēģiem.”

Paldies visu iesaistīto skolu komandām par atbalstu vizītes sagatavošanā un dāsno dalīšanos savā globālās izglītības īstenošanas pieredzē!

Semināra galerija.

 

--------------------------------------------------------------

Globālā izglītība Annas Brigaderes pamatskolā arī valsts svētku kontekstā

Runājot par spilgtākajiem globālās izglītības mirkļiem Annas Brigaderes pamatskolā, jāatzīst, ka tie vēl priekšā. Vislielākā uzmanība tika pievērsta tēmai „11.novembris pasaulē un Latvijā”. Šis temats ļoti veiksmīgi iekļāvās mūsu skolas pilsonības nedēļas aktivitātēs. 8.klases skolēni darināja magones, pieminot vīrus un puišus, kas cīnījās par savas valsts brīvību pirms 100 gadiem. Arī mājturības un tehnoloģiju stundās tika iekļauts šis temats. Patīkami pārsteidza skolēnu atsaucība un tas, ka skolēni dalījās ar savām zināšanām par šo tematu. Ģeogrāfijas skolotāja nodarbības „Migrācija: globālais un personīgais” materiālus izmantoja savās mācību stundās, veiksmīgi sasaistot ar mācību priekšmeta tematisko plānojumu.

Starpnovadu direktoru vietnieki izglītības jomā ir solījušies apciemot mūsu skolu, bet konkrēts laiks vēl nav zināms (nav atkarīgs no mums). Arī klubiņam „Kamenītes ” esam apsolījušas radošu nodarbību, gaidām uzaicinājumu. 2015.gada 2.janvāri sāksim ar skolotāju sanāksmi par globālo izglītību, sniedzot nelielu pārskatu par pēdējo posmu, kā arī iesaistot kolēģus darbīgās aktivitātēs.

Prieks par citiem, kam viss jau izdevies. Tā nu sanācis - mēs Jauno gadu sāksim ar globāli aktīvu domāšanu.

Veiksmi Jums un arī mums! Annas Brigaderes pamatskolas komandas vārdā – Maija Klāsupa.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv