Marts 2015

Globālās izglītības materiālu popularizēšana Latvijas reģionos

Martā turpinājies globālās izglītības (GI) ideju un materiālu ceļš pie pedagogiem, izglītības ekspertiem un citiem interesentiem visos Latvijas reģionos.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālistu aicinājuma projekta komanda martā vadīja GI nodarbības novadu un pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem. Semināra dalībnieki iepazinās ar projekta ietvaros tapušajiem resursiem – mājas lapu, publikācijām, kā arī praktiski darbojās ar tēmām „Globālās pasaules izaicinājumi un pilsoniskās audzināšanas iespējas” un „Sociālās un ekoloģiskās atbildības veidošana audzināšanas darbā”. Projekta komanda priecājas par savstarpēji ieinteresēto sarunu ar novadu koordinatoriem, jo tieši viņiem ir visplašākās iespējas ziņu par jaunajiem GI resursiem nodot simtiem pedagogu visā Latvijā.

Skolēnu brīvdienu nedēļā iespēju padziļināti iepazīt globālās izglītības saturu un metodiku izmantojuši arī Gulbenes novada un Grobiņas novada klašu audzinātāji, pie kuriem ar GI nodarbībām viesojušies IAC speciālisti.

Martā aktīvi darbojušās projekta skolu komandas. Tukuma 2.vidusskolas skolotājas Evita Korna un Ilze Bulaha vadīja nodarbību „Vērtības un kultūru daudzveidība” novada pedagogu metodiskajā dienā skolēnu brīvdienu nedēļā. Tās dalībnieki devās neklātienes ceļojumā no Krievijas ziemeļiem, cauri Dienvidāzijai, līdz pat Āfrikai, iepazīstot kultūru daudzveidību un pārliecinoties par dažādu tautu kopējām pamatvērtībām.

Babītes vidusskolas komanda organizējusi tikšanos par GI tēmām novada senioriem. Gandarījums, ka tā izdevusies interesanta. Novērtējums padarītajam - dalībnieku atsaucība un izteiktā vēlme tikties biežāk.

Balvu Valsts ģimnāzijas komanda skolēnu brīvdienu nedēļā vadījusi globālās izglītības nodarbības starpnovadu konferencē „Uzdrīkstēšanās, attīstība, radošums – atslēga kvalitatīvai izglītībai”. Izvēlētā tēma – mediju loma globālajā pasaulē. Dalībnieku atziņas pēc pasākuma – paldies par jauniem materiāliem un idejām mācību stundām; gribētos šādas pieredzes nodarbības biežāk; gribētu jūs uzaicināt uz savu metodisko apvienību; mediji ir svarīga manas dzīves sastāvdaļa, tādēļ šodien patīk domāt līdzi un piedalīties; mēs katrs kļūstam par žurnālistu ikvienā mācību stundā, lai rastu atslēgu kvalitatīvai izglītībai.

Projekta skolotāji ar aizrautību izmanto materiālus, kuri katru mēnesi papildina projekta mājas lapas tematisko sadaļu „Materiāli un resursi”. Martā ievietoti materiāli „Mediju lietotprasme: aktualitātes un karikatūras”, kas piedāvā aktīvu metodiku darbam ar vizuālajiem informācijas avotiem par pretrunīgi vērtētām sabiedriskajām norisēm.

Novēlam visiem globālās izglītības entuziastiem interesi un prieku darboties globālajā tematikā arī mācību gada izskaņas cēlienā!

 

Konference „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas”

2015. gada 5. un 6. martā, Rīgā, IAC aicināja izglītības jomas ekspertus un pedagogus, piedalīties konferencē „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas'', kuras mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar projektā tapušajiem materiāliem un resursiem, tajā skaitā ar ''Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO'' un ar ''Development Education Programs and Study Materials GUIDE''.

Konferences ievadā par globālo zināšanu aktualitāti sabiedrībā klātesošos dalībniekus uzrunāja Rīgas Stradiņa universitātes lektors, Studiju programmas "Politika un politiskā komunikācija" vadītājs, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Daugulis

Viedokli par jaunajiem GI resursiem un iespējām tos izmantot sniedza: LR IZM VISC Vispārējās izglītības satura nodrošināšanas mācību satura speciāliste Sandra Falka, IZM VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, LU studiju programmas „Skolotājs” direktore Sandra Kalniņa.

Konferences dalībniekiem bija iespēja praktiski iepazīties ar GI ietekmes mērīšanas metodiku, ar kuru iepazīstināja Ādams Rensons (Adam Ranson) no Apvienotās Karalistes Līdsas Attīstības izglītības centra, savukārt ar AI/GI labo praksi mazākumtautību skolās Igaunijā iepazīstināja Johanna Helina (Johanna Helin) no Igaunijas partnerorganizācijas Mondo.

Ar projekta ‘’Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ pieredzi dalījās Tukuma 2. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, Evita Korna, savukārt par sasniegtajiem rezultātiem un ar izstrādātajiem GI materiāliem un programmām iepazīstinās Ingūna Irbīte un Daina Zelmene no Izglītības attīstības centra.

Konferences otrajā dienā notika partneru un ekspertu tikšanās, kurā tika izvērtēti projekta sasniegumi un plānoti turpmākie procesi.

 

Konferences darba kārtība: skatīt

Konferences preses relīze : skatīt

Foto no konferences : galerija

Flickr kontā

Konferences prezentācijas latviešu un angļu valodā:

Ingūna Irbīte (IAC, Latvija): par globālās izglītības iespējām un saturu Prezentācija

Adam Ranson (LEEDS DEC, Apvienotā Karaliste): Globālās izglītības ietekmes mērīšana Prezentācija

Evita Korna (Tukuma 2. vsk. direktora vietniece audzināšanas darbā): Tukuma 2. vidusskolas pieredze projektā''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' Prezentācija

Johanna Helin (Mondo, Igaunija): par globālo izglītību Igaunijas skolās ar krievu mācību valodu Prezentācija

 

Sadarbojoties ar kolēģiem no Mondo, IAC 2015. gada martā ir izdevis „Development Education Programs and Study Materials GUIDE” jeb ''Globālās izglītības programmu un materiālu VADLĪNIJAS''. Izdevums ir sagatavots angļu valodā, tajā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Vadlīnijās lasāmi attīstības jomas ekspertu viedokļi par attīstības/globālās izglītības nozīmi, iekļauti Latvijas un Igaunijas izstrādātie attīstības/globālās izglītības programmu mācību materiālu piemēri. Vadlīnijās publicēta Latvijas pieredze globālās dimensijas integrēšanā skolu praksē. Lejupielādēt GUIDE

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv