Februāris 2015

Tukuma 2.vidusskolas projekta komanda paplašina globālās izglītības interesentu loku

Lai gan projekta norises pārsvarā saistītas ar formālās izglītības jomu, vairākas skolas globālo dimensiju vietējā sabiedrībā īsteno mūžizglītības pasākumu ietvaros. Februārī Tukuma 2.vidusskolas komanda sadarbībā ar Jaunpils novada domes sociālo dienestu un novada reģionālās attīstības centru „Rats” vadīja globālās izglītības nodarbības senioriem un jaunajām māmiņām.

Senioriem piedāvāta tēma „Mediju un žurnālistu loma mūsdienās”, kurā dalībnieki iepazinušies ar žurnālista Pētera Grestes dzīvesstāstu un kritiski analizējuši aktuālu sabiedriski politisku norišu atspoguļojumu dažādos medijos. Pēc nodarbības paustās atziņas: „Man bija svarīgi aizdomāties par to, kā mediji mēdz sagrozīt faktus un cik liela nozīme ir godīgai žurnālistikai”. „Cik būtiski ir interesēties par apkārt notiekošo un visu informāciju analizēt pašam!”

Jaunās māmiņas nodarbībā „Pārtikas drošība Latvijā un pasaulē” dalījušās savā pieredzē un iepazinušās ar ēšanas tradīcijām dažādās pasaules valstīs. Dalībnieču pārdomas pēc nodarbības: „Centīsimies ēst veselīgāk”. „Gatavošu tik, cik var apēst vienā reizē, lai pārtika nav jāizmet.” „Uzzināju daudz jaunas informācijas par badu pasaulē”.

Projekta komandas koordinatore Evita Korna piebilst: „Ceram sadarbību turpināt, jo abas grupas izteica lielu interesi par globālās izglītības jautājumiem un gatavību uzzināt par citām tēmām, kuras piedāvājam projekta ietvaros.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globālās izglītības materiālu aprobācija projekta skolās

2014.g.septembris – 2015.g. janvāris

 Periodā pēc otrajiem reģionālajiem semināriem projekta skolas globālajā tematikā darbojušās īpaši rosīgi. Skolotāji atzīst, ka to veicinājusi gan semināros piedāvāto tēmu daudzveidība, gan viņu pašu pieaugošā izpratne par globālās izglītības (GI) iespējām un nozīmi, kas projekta gaitā arvien nostiprinājusies.

No 2014.gada septembra līdz 2015.gada janvārim projekta skolās notikušas 260 globālajai tematikai veltītas stundas, kurās piedalījušies vairāk nekā 5000 skolēni. Kā ierasts, visvairāk globālā dimensija tikusi integrēta klases audzināšanas stundās, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, vēsturē un politikā. Stundas notikušas visos skolēnu vecumposmos, bet visvairāk 7., 8. un 9.klasē. Vairāk par aprobācijas statistiku uzziniet šeit, foto šeit.

Projekta dalībnieki dāsni nodevuši GI pieredzi kolēģiem savos kolektīvos, novadu metodiskajās apvienībās, konferencēs un kursos. Šī aprobācijas posma jaunums ir skolu komandu piedāvātās GI meistarklases, kuras projekta pedagogi devušies vadīt uz kaimiņu novadu un pilsētu izglītības iestādēm. Projekta otrajā gadā skolu komandas nostiprinājušas pārliecību par savu profesionālo varēšanu un resursu bagāžu un aktīvi popularizējušas globālo izglītību plašākā vietējā sabiedrībā – pieaugušo izglītības attīstības biedrībai, interešu klubam, senioru apvienībai, vecāku sapulcēs, skolas padomes sēdē, dalībniekiem pagasta svētkos un zibakcijā savā pilsētā. Globālās izglītības formu dažādošanai īpaši noderējusi projekta sadarbības skolas - Valgas ģimnāzijas skolotājas Pilles Olesk (Pille Olesk) sagatavotā foto izstāde par viņas dzīvi un darbu Kenijā, kura līdz pavasarim turpina ceļot pa projekta skolām.

Viens no globālās izglītības īstenošanas mērķiem ir optimizēt skolēnu un skolotāju slodzi, piedāvājot iespējas mācību vielas optimizēšanai. Šajā aspektā nozīmīgu ieceri īstenojuši Brocēnu novada sociālo zinību skolotāji. Kopīgā seminārā viņi pārskatījuši programmas un standartus, lai atrastu tās tēmas, kuras dublējas, kā arī pārrunātu, kur mācību programmās visveiksmīgāk iekļaujamas GI tēmas.

Vairākas projekta komandas savu novadu metodisko apvienību kolēģus pēc katra no projekta semināriem regulāri iepazīstina ar no jauna iepazītajām GI tēmām. Daugavpils novada sociālo zinību skolotāji pēc šāda pieredzes semināra Špoģu vidusskolā atzinuši – „esmu mācīšanās procesā, pieeju visam ar entuziasmu, globālajā izglītībā daudz ko atklāju pati sev; visā, kas notiek, jāatrod pozitīvais, galvenais pašiem būt atvērtiem pārmaiņām; mans spēks ir mana ģimene, tās vēsture, paldies, ka migrācijas tēmā to atgādinājāt; visas lietas var skatīt no vairākām pusēm, manas puses, tavas puses un patiesības, tas veicina izpratni par viedokļu daudzveidību”.

Varakļānu komanda organizējusi semināru par migrāciju pieaugušo izglītības biedrībai. Nodarbības izvērtējumā dalībnieki raksta: „Bija ļoti interesanti, sapratu, ka ceļojam tagad, tāpat kā agrāk - pēc kara, ka esam visur izklīduši pa visu pasauli; cik te bija dažādi un interesanti sievu stāsti”. Savukārt pasākuma organizētāji aizdomājušies: „Daudzu cilvēku likteņi ir cieši saistīti ar Latvijas vēsturi, stāsti bija dziļi personiski. Ir vērts aicināt šos cilvēkus uz skolu, lai caur reālu cilvēku dzīvesstāstiem mācītu vēsturi un šodienu.”

Daudzas projekta skolas valsts svētku mēnesī izmantojušas iespēju saistīt lokālo un globālo tematiku, organizējot pasākumus par 11.novembra nozīmi pasaules un Latvijas vēsturē. Pilsētās un pagastos uzziedējušas sarkanās magones – 1.pasaules kara simbols un skolēni teikuši savus vēlējumus par mieru un drošību pasaulē – „Lai magones ziedētu, mums jābūt stipriem, pateicīgiem un labsirdīgiem! Lai magones ziedētu, mums jāatceras sava vēsture, mēs nedrīkstam pieļaut jaunu karu!” (Jaunogres vidusskola).

Globālajai izglītībai bijusi sava vieta arī Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Brocēnu skolēni, pētot dāvināšanas tradīcijas dažādās kultūrās, nonākuši pie secinājuma, ka daudzviet bērni dzīvo tādā trūkumā, ka viņiem dāvanu un svētku nav vispār. Tas rosinājis organizēt pagastā zibakciju, lai aicinātu līdzcilvēkus svētku dāvanas un apsveikumus izgatavot pašiem, neiztērējot ne centa, bet pievienojot tiem gabaliņu savas sirds siltuma.

Tukuma 2.vidusskolā pēc nodarbības par migrāciju skolēni atzinuši, ka nav daudz zinājuši par saviem vecākiem un vecvecākiem. Ļoti emocionāli izvērties kādas skolnieces stāstījums par vectēva līdzdalību Kubas krīzē – mazmeita bijusi pirmais cilvēks, ar kuru vectēvs dalījies savās tā laika izjūtās. Jaunogrē īpaši interesantas bijušas nodarbības par pilsonisko līdzdalību, kurās pētīts Nelsona Mandelas dzīvesstāsts un apsvērtas katra paša iespējas būt pilsoniski aktīvam. Skolēni veltījuši rakstiskus „paldies” cilvēkiem visā pasaulē, kas cīnījušies par brīvību, valstu neatkarību un citām vērtībām. Skolotājām prieks, ka starp „paldies” saņēmējiem bijuši arī pašu skolas pedagogi. Baltinavas vidusskolas 4.klases skolēnu vecāku sapulcē, sadarbojoties ar mammām un tētiem, bērni veidojuši ģimeņu migrācijas kartes. Brigaderes pamatskolas komanda pabijusi pieredzes nodarbībā Dobeles kristīgajā pamatskolā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas komanda īpaši lepojas ar augstvērtīgo semināru „Skola. Mediji. Sabiedrība”, kurš dalībniekus tik ļoti iedvesmojis, ka pavasarī gaidāms semināra turpinājums. Madonas pilsētas 1.vidusskolas pedagogi īpaši izvērsuši darbu metodiskajās apvienībās – tajās kopā sanākuši četru novadu pedagogi. Olaines 2.vidusskolas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas komandas ir ļoti gandarītas par iespēju savu GI veikumu klātienē demonstrēt kolēģiem no Igaunijas. Babītes komanda vadījusi meistarklases GI tematikā Baldones kolēģiem. Jēkabpils vakara vidusskolas komandai izdevusies emocionāli piesātināta nodarbība bērnu nama „Līkumi” audzēkņiem. Lubānas vidusskola un Daugavpils 10. vidusskola nodrošinājusi GI pēctecību, turpinot attīstīt tēmas par pārtikas drošību, ekoloģisko pēdu, stereotipiem un izglītības pieejamību. Kuldīgas Centra vidusskolas komanda veltījusi globālajai izglītībai skolēnu projektu nedēļas norises. Smiltenes ģimnāzijā visās klasēs notikušas tematiskās audzināšanas stundas par 11.novembra norisēm Latvijā un pasaulē. Balvu Valsts ģimnāzijas 10. klases nodarbojušās ar sarežģīto kolonizācijas tematiku un pētījušas kolonizācijas ietekmi mūsdienās. Līvānu 1.vidusskolas skolotājas rūpīgi izkopušas prasmi vienu tēmu aplūkot no divu mācību priekšmetu perspektīvas. Īpaši labi tas izdevies, sadarbojoties ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājām.

Paldies visām projekta skolām par aktīvo globālās dimensijas integrēšanu mācību darbā un pasākumos plašākai vietējai sabiedrībai!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

No 2015. gada 1. februāra Izglītības attīstības centrs uzsāk  gatavošanos projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ noslēguma multiplicēšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātei – forumam ‘’ Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’  , kura norise notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.


Projekta pasākumi būs vērsti divos galvenajos virzienos: 1) Latvijas inovatīvās pieredzes globālās/attīstības izglītības popularizēšana; 2) debates par izglītības lomu konkurētspējas stiprināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu pasaulē starp Latvijas, ES un Austrumu partnerības valstu globālās un attīstības jomas speciālistiem.

Projekts paredz plaši iesaistīt Latvijas sabiedrību – izglītības un attīstības jomas speciālistus, pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un jauniešus, lai veicinātu domu apmaiņu par ES aktuālajiem notikumiem. Tie ir, piemēram, Eiropas gads attīstībai, Eiropas valstu un sabiedrības uzdevumi labklājīgas un drošas nākotnes veidošanā, Latvijas un partnervalstu globālās/attīstības izglītības spēlētāju loma Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM 2015) un Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā.

Debatēs iesaistīsies 8 ES dalībvalstu (Latvija, Čehija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija un Vācija) un 2 Austrumu partnerības valstu (Gruzija un Ukraina) attīstības un izglītības jomu speciālisti, notiks viedokļu apmaiņa par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21.gs. prasmju pilnveidošanā. Būtiska ir Austrumu partnerības valstu piedalīšanās domu apmaiņā, un esošās labās prakses izzināšanā, jo  šobrīd aktuāls ir jautājums par drošības un sadarbības telpas paplašināšanu jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Debates veicinās Eiropas integrācijas idejas īstenošanu praksē, izzinot dažādas pieejas attīstības jautājumu iekļaušanā izglītībā.

Projekta klātienes un e-vides debatēs iesaistītie Latvijas un starptautiskie partneri pulcēsies projekta centrālajā pasākumā – globālās izglītības forumā, kas norisināsies 2015.gada 8.-10.jūnijā, Valmierā, Vidzemes Augstskolā, pulcējot ap 60 izglītības un attīstības jomas profesionāļus no izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts pārvaldes institūcijām, NVO, akadēmiskās un zinātniskās pētniecības struktūrām no vairāk nekā 10 valstīm.

Foruma diskusiju rezultāti tiks apkopoti kā „Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā”. Tie būs publiski pieejami e-vidē un tiks izsūtīti nozīmīgākajām globālās izglītības nozares organizācijām Latvijā un Eiropā.

Latvija globālajā izglītībā ir uzkrājusi unikālu pieredzi – IAC ir izveidojis globālās izglītības skolu tīklu, tajā ietilpst 30 Latvijas skolas, kas ir kļuvušas par vietējo kopienu attīstības izglītības resursu centriem un ilgtspējīgu pārmaiņu veicinātājām kopienās. Ir izveidotas tālākizglītības programmas skolotājiem, izdoti globālās/attīstības izglītības mācību materiāli jauniešiem, politikas veidotājiem, ir veikts pētījums par globālās izglītības klātesamību skolu dienaskārtībā.

Globālās izglītības forums ir viens no lielākajiem ilgtspējas pasākumiem IAC īstenotajā Eiropas Komisijas projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, kas ir mērķtiecīgi virzīts globālās izglītības aktualizēšanas process pašvaldību, nacionālā un ES līmenī. Forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ finansē Latvijas valsts. Globālās izglītības forums ir viens no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apstiprinātajiem projektiem programmā ‘’Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā’’.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv