Februāris 2014

Februārī un marta sākumā norisinās projekta skolu reģionālie semināri projekta skolu skolotājiem. No 20.-22. februārim seminārs notiek Mārcienā, no 27.februāra līdz 1.martam - Skrundā. Tajos būtiski pieredzes, satura un metodikas jautājumi par attīstības jomas vēsturi, mediju lomu globālajā pasaulē, identitāti un kultūras daudzveidību, sociālo taisnīgumu, pārtikas drošību un dzīves kvalitāti urbanizācijas laikmetā, kā arī diskusijas un pieredzes stāsti. Vieta un laiks arī aprobācijas norises izvērtēšanai un plānošanai. Savstarpēji bagātinošu kopā būšanu!

 

foto 1.diena Mārciena, zilā grupa; foto 1.diena Skrundā, oranžā grupa;

foto 2.diena Mārciena, zilā grupa; foto 2.diena Skrundā, oranžā grupa;

foto 3.diena Mārciena, zilā grupa; foto 3.diena Skrundā, oranžā grupa;

 

-------------------------------------------------------

Viena no projekta būtiskām  2013.-2014.gada aktivitātēm ir globālās izglītības materiālu aprobācija projekta skolās. Laikā no 2013.gada novembra līdz 2014.gada februārim projekta skolās aprobētas 280 mācību stundas par globālās izglītības jautājumiem. Tajās piedalījušies 5060 skolēni. Statistikas grafikus par GI tēmu, klašu un priekšmetu sadalījumu skatiet šeit

-------------------------------------------------------

2014.gada 5.februarī Latvijas Universitātes telpās notika paneļdiskusija „Sadarbība globālajai izglītībai”, kurā projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" idejas, norisi un pētījuma rezultātus prezentēja Ingūna Irbīte. Paneļdiskusijas jautājumu lokā ietilpa globālās, pilsoniskās izglītības un sabiedrības loma skolu un kopienu dzīvē, attīstības sadarbības un bilingvālās izglītības pieredze un piemēri ar mērķi aktualizēt šos jautājumus un parādīt konkrētus piemērus LU studentu vidū izglītības pētījumu un prakšu veikšanai maģistra programmas ietvaros. Paeļdikusijā uzstāties tika aiciānti I. Vaivare (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai), V. Kudiņš (Latvijas Lauku forums), D. Lāce (Biedrības Resursu centrs sievietēm „Marta”), L. Grigule (Latvijas Universitāte/ Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija), A. Tūna (Sorosa fonds – Latvija).

A.Tūna: Kur izaug cilvēks, kuram rūp, kas notiek apkārtējā sabiedrībā? Skolas uzdevums ir veicināt piederības sajūtu un savas varēšanas izjūtu; Mūsdienās ne jau atrašanās vieta, bet katra paša vēlme zināt, darīt, būt un piedalīties nosaka dzīves kvalitāti.

V.Kudiņš: Apzināties savas pamatvērtības un uz tām būvēt savu dzīvi plaukstošā Latvijā - tā ir Latvijas Lauku foruma vīzija. Lai attīstība notiktu, mums jāatbūst ticība sev un savai valstij.

L.Grigule: Pieaugušo izglītībā ekspertu (konsultantu) ieguldījums varētu būt tikai iniciatīva, kas veicinātu pārmaiņas domāšanā. Būtiska ir dialoga nevis diskusijas pieeja.

I.Irbīte: Globālās izglītības projekta dalībskolas atzīst, ka globālās izglītības apguve palīdz vēl vairāk novērtēt savas lokālās vērtības.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv