Aprīlis 2014

2014.gada aprīlī projekta aktivitātes intensīvi notiek visās projekta skolās Latvijā. Sekojam tām līdzi un atspoguļojam.

 

30. aprīlī  Brocēnu vidusskolas projekta komanda organizēja atklāto stundu un pasākumu globālajā izglītībā. Pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas” skolotāja  Ņina Paļenova sadarbībā ar saviem kolēģiem un Brocēnu vidusskolas skolotājām Evu Raboviču un Lauru Miķelsoni organizēja pasākumu „Veselīgās uztura piramīdas tirgus" pirmsskolniekiem un 4.klases skolēniem. Skolotāja Inta Muižarāja 8.klasē vadīja nodarbību  "Kultūra un identitāte". Nodarbībā skolēni tika aicināti izvērtēt katrs sev nozīmīgas vērtības un vērtēt to, kas nosaka katra cilvēka individualitāti. Vairāk Foto

 

29.aprīlī piecas globālās izglītības tematikas atklātās stundas notika Olaines 2.vidusskolas 6., 8., 10 un 12.klašu skolēniem, tās vadīja skolas projekta komandas skolotājas Marina Fominiha, Kristina Eihvalde un Jeļena Alute, kā arī ekonomikas skolotāja Tatjana Fastoviča, kura bija ieinteresēta izmantot kolēģu izrādītos materiālus un metodes, un sava darba rezultātus demonstrēja ekonomikas stundā 10.klasei. Vairāk Foto

 

25. aprīlī atklāto blokstundu globālajā izglītībā Liepājas  Raiņa 6.vidusskolā 12. klasē  par pārtikas drošību vadīja Aivars Blūms un Dace Knīse. Bioloģijas stundu par pārtikas drošību  12.klasē skolotāji vadīja pārī, prasmīgi izmantojot projekta materiālus. Atklāto  stundu raksturoja abu skolotāju lieliskā sadarbība. Vairāk Foto

24.aprīlī Ventspils 4.vidusskolas projekta komanda aicināja ciemos, lai vērtētu, kā globālā izglītība tiek īstenota skolas praksē mācoties dažādus mācību priekšmetus. Skolotājas Līga Taubere un Baiba Millere  3.klases skolēniem  mācīja saprast  dažādu Eiropas tautu pasakās ietverto  gudrību nozīmi un saistīt tās katram ar sevi. Savukārt skolotājas Kristīnes Kornijanovas vadītajā politikas un tiesību stundā 11. un 12.klases skolēniem aizsākās  karstas diskusijas un pārdomas gan par žurnālistu ētiku un  uzdevumiem sabiedrībā, gan par katra paša atbildību notiekošā izpratnē un lēmumu pieņemšanā. Vairāk  Foto

 

23.aprīlī Kuldīgas Centra vidusskolā notika atklātās stundas un konkurss skolēniem par globālās izglītības tematiku. Tajās skolotāja Indra Tīruma 3.klases skolēniem vadīja stundu par veselīgu pārtik

u, skolotāja Antra Spuļģe vadīja stundu 10.klasē par naudas vēsturi un naudas lomu sabiedrībā, bet 8.-9.klašu komandām projekta komanda skolotājas Larisas Flugrātes vadībā  bija noorganizējusi informatīvu prezentāciju – spēli. Vairāk Foto

 

22.aprīlī uz "Pārtikas drošības" pēcpusdienu 3.-5.klasēm aicināja Annas Brigaderes pamatskolas projekta komanda. Virtuozi sadarbojoties, skolotājas Maija Klāsupa, Inese Deņisova, Sandra Geislere un Svetlana Kursina skaidroja, kas ir pārtikas drošība, izglītoja par veselīgu uzturu un citu tautu ēšanas tradīcijām. Vairāk Foto

 

17.aprīlī līdzdarboties globālās izglītības aktivitātēs aicināja Madonas pilsētas 1.vidusskolas projekta komanda. 12.klasē stundu politikā un tiesībās vadīja skolotājs Zigfrīds Gora, stundas tēma „Starptautiskā politika”. Karsta diskusija starp audzēkņiem uzvirmoja jau stundas sākumā, atbildot uz jautājumu, kas tev nepieciešams, lai būtu laimīgs. 4.klašu skolēnus „Ceļojumā naudas pasaulē” vadīja skolotājas Arnita Krīgere, Jolanta Riekstiņa un Aiga Āboliņa.  Aizraujošajā pēcpusdienā savas stiprās puses varēja apliecināt ikviens. Vairāk Foto

16. aprīlī atklātās stundas globālās izglītības tematikā notika Lubānas vidusskolā. Skolotāja Anita Petrovska 2.klases skolēniem vadīja sociālo zinību stundu par veselīgu uzturu,  Anita Slucka 9.klasē - sociālo zinību stundu „Naudas ceļš”. Stundas gaitā tika izmantoti gan projektā izstrādātie metodiskie materiāli, gan arī tie tika radoši papildināti ar citām aktivitātēm, savukārt Skolotāja Ilva Markova 11.klasē vadīja ģeogrāfijas stund

u par urbanizāciju. Vairāk Foto

16.aprīlī notika Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas organizētās atklātās stundas globālās izglītības projekta ietvaros. Skolotājas Jevgenija Mironova un Marija Škutāne vadīja apvienotu sociālo zinību un ģeogrāfijas stundu 8.klasei „Sociālais taisnīgums: nauda”. Vairāk  Foto

10.aprīlī projekta atvērtā diena notika Babītes vidusskolā. Tajā piedalīties atklātajās stundās piedāvāja skolotājas Diāna Eglīte un Janīna Amola. Skolas projekta komandas koordinatore Anita Kalniņa norādīja, ka projekta materiālus par noderīgiem atzīst arī citi skolotāji un labprāt izmanto savos mācību priekšmetos, lai mācīšanos padarītu aizraujošāku. Vairāk Foto

 

9.aprīlī atklātās stundas globālajā izglītībā Smiltenes ģimnāzijā vadīja skolotājas Mārīte Rainbaha un Rita Rozīte. Politikas un tiesību stundā 12.klasē skolotāja Mārīte Rainbaha pievērsās tēmai „Attīstības jomas vēsture”. Savukārt ģeogrāfijas stundā 9.klasē skolotāja Rita Rozīte projekta materiālus „Urbanizācija un dzīves kvalitāte” bija jēgpilni integrējusi tēmā par iedzīvotājiem un apdzīvojuma īpatnībām dažādās teritorijās Latvijā un pasaulē. Vairāk Foto

 

 

3.aprīlī Lubānas vidusskolas komandas pārstāves Anita Petrovska un Ilva Markova kopā ar 5.klases meitenēm devās uz Lubānas pirmsskolas izglītības iestādi "Rūķīši" sagatavošanas grupu '"Saulstariņi", lai skolēnus ievadītu "Pasaku pasaulē". 5.klases meitenes kopā ar skolotāju Ilvu Markovu rādīja teātri "Āfrikas bērnu stāsti", skolotāja Anita Petrovska ar bērnudārza audzēkņiem  iestudēja pasaku "Kukulītis". Foto

 

Globālās izglītības pavasara vēstneši Lubānas vidusskolas skolotāju istabā salidojuši 2.aprīlī pēc pedagoģiskās padomes sēdes. Paldies par jaukajām izjūtām, lūkojoties uz ierasto stundu sarakstu!

 

Atklātās nodarbība Jaunogres vidusskolā

2. aprīlī Jaunogres vidusskolā notika atklātā apvienotā nodarbība 10. un 11. skolēniem par tēmu „Urbanizācija”, to vadīja skolas projekta komandas pārstāves Vija Ziemeleun Aija Paškoviča. Divās mācību nodarbībās skolēni izzināja un iepazinās ar urbanizācijas būtību, ietekmi, problēmām un iespējām, kā arī piedāvāja savu atšķirīgo redzējumu problēmu risināšanai. Nodarbību vēroja Jaunogres vidusskolas skolotāji, kā arī Ogres pašvaldības pārstāve, lai izveidotu rakstu vietējā laikrakstā „Ogrēnietis”. Tika intervēti skolēni, skolotāji un projekta komanda. Foto

 

No 3.-5. aprīlim Siguldā Globālās  izglītības semināru piedāvājam izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem no visas Latvijas. Trīs dienu laikā Latvijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes speciālisti un praktiķi iepazīstinās ar globālās izglītības pamattēmām, aktualitātēm pasaules un Latvijas kontekstā, demonstrēs labās prakses piemērus un aicinās sekot projekta skolu darbam 25 izglītības jomas pārstāvjus no valsts, pašvaldības iestādēm, izdevniecībām, nevalstiskajām organizācijām un preses. Lai mums paveras plašāki apvāršņi! Vairāk  Foto Raksts par semināru "Izglītībā un Kultūrā" 10.04.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv