Globālā izglītība

Kas ir GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA?

Šajā sadaļā centīsimies tikt skaidrībā ar šī vārdu savienojuma izpratni. Lai to īstenotu, piedāvāsim viedokļus, definīcijas, prezentācijas, ekspertu rakstus un cita veida informāciju.

Terminoloģija

Termins globālā izglītība un attīstības izglītības šīs lapas un projekta ietvaros lietoti kā sinonīmi. Attīstības/globālās izglītības jomā pastāv diskusija par terminoloģiju un tiek uzskatīts, ka attīstības izglītība vairāk koncentrējas uz attīstības jautājumiem, ņemot vērā attīstības izglītības izcelšanos un saistību ar attīstības sadarbības jomu. Savukārt globālā izglītība koncentrējas uz savstarpējām mijiedarbībām pasaulē. Ņemot vērā Latvijas attīstības jomas vēsturisko attīstību un kontekstu, Izglītības attīstības centra projektos un publikācijās esam vienojušies par termina attīstības/globālā izglītība lietošanu, ko saīsinājumā tekstos apzīmējam AI/GI.

 

Raksti

Projekta piedāvājums Latvijas skolām - publikācija Globālās izglītības mācību materiāli – no sākumskolas līdz vidusskolai: "Globālā izglītība ir emocionāla un empātiju attīstoša, tā māca izjust citus cilvēkus un saprast, ka citu cilvēku dzīvēm ir tāda pati vērtība kā mūsējai. Tāpēc mācību materiālos ir iekļauti arī stāsti par cilvēku ikdienas dzīvi, sapņiem un vērtībām. Šāda pieeja veicina jauniešu globālās kompetences attīstīšanu un palīdz veidot apziņu, ka katram cilvēkam ir morāli pienākumi un atbildība pret citiem." Raksts

 

"... Globālā izglītība skolai var sniegt ne tikai zināšanas par vides aizsargāšanu, ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldīšanu, nevienlīdzības samazināšanu un cilvēktiesību aizsardzību. Tā paver jaunus ieskatus, mazina spriedzi klasē un palīdz izveidot pievilcīgu skolas piedāvājumu." Visvalda Valtenberga, Dr.sc.pol., Vidzemes Augstskola raksts  Kāpēc skolai ir vajadzīgas globālās zināšanas? laikrasktā "Izglītība un Kultūra" tika publicēts 2014.gada 9.janvārī.  (1.daļa, 2.daļa)

 

2013. gada jūnijā IAC sagatavoj rakstu par attīstības/globālo izglītību Globālā ziglītība - tavas skolas iespēja: Globālā izglītība piedāvā zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešama, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spētu pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkotos. Galvenās globālās izglītības tēmas ir ekonomiskā, sociālā un vides ilgtspēja, vērtības un uzskati, cieņa pret dažādo, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, konfliktu nepieļaušana un to risināšana, pilsoniskā līdzdalība un aktīva rīcība. Pamatprincipi ir solidaritāte, vienlīdzība, iekļaušana un sadarbība. Raksts
 

Attīstības jeb globālā izglītība nav no jauna izgudrots velosipēds. Drīzāk tas ir meistarīgi uzkonstruēts un jauniem ceļiem piemērots braucamrīks, kura atsevišķas daļas ir paņemtas no velosipēda. Proti, globālā izglītība aptver un apvieno citas, iepriekš zināmas un iepriekš pielietotas izglītības jeb pieejas... Aicinām iepazīties ar Ilzes Salenieces, projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" (2009.-2011.) vadītājas rakstu publikācijā "Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā" par to, ko saprotam ar attīstības/globālo izglītību. Raksts


Definīcijas

Attīstības/globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu izraisītājus un ietekmes, kā arī veicina personisku iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Attīstības izglītība balstās uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem.

Attīstības/globālā izglītība rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam; kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti…; kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot.

Attīstības izglītība ir izglītība, kura atver cilvēku prātus un sirdis uz mūsdienu globalizētās pasaules realitāti. Māstrihtas Globālās izglītības deklarācija, 2002

PrezentācijaAttīstības/globālā izglītība

 

Viedokļi

„Attīstības izglītība šajā savstarpēji mijiedarbīgajā pasaulē un  straujo pārmaiņu laikā palīdz ikvienam izprast notiekošo sev līdzās un pasaulē,  meklēt un analizēt notikumu kopsakarības. Tā palīdz iegūt zināšanas un prasmes par globāliem jautājumiem, kā iesaistīties, kā pašiem ietekmēt savu ikdienu un nākotni pasaulē, kurā dzīvojam.” Iveta Vērse,  projekta vadītāja, IAC

 

„Attīstības/ globālās izglītības mērķis ir veidot kopīgu izpratni par mūsdienu pasauli un attīstības procesiem tajā, kā arī konceptuāli mainīt uzskatu, ka pasaule dalās „mūsos un viņos”. Šajā gadsimtā tie esam „mēs”.” Andris Piebalgs "Metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā", IAC, 2011.

 

"Pēdējie gadi Latvijai ir likuši saprast, cik ļoti pasaule mūs var ietekmēt. Nākamajos gados mums jāiemācās, kā izmantot iespējas, kuras pasaule mums piedāvā, un izvairīties no draudiem, kas slēpjas gan tepat kaimiņos, gan otrā pasaules malā"  Pauls Raudseps, "Latvija pasaulē, pasaule Latvijā", 2011.

 

“Bija jāsprāgst globālajiem finanšu burbuļiem un jāizkūst tonnām arktiskā ledus, lai civilizācija saprastu, ka sabiedrība ne vien jāinformē, bet arī sistemātiski jāizglīto par to kā viņu darbība vai bezdarbība iespaido pasaules iedzīvotājus.” Visvaldis Valtenbergs, “Globālās izglītības tauriņa efekts”. Raksts

 

“… attīstības izglītība ir ilgtermiņa pasākums, attīstības izglītības loma palielināsies un arvien vairāk būs saistīta ar nākotnes izglītību. Mēs esam sasnieguši progresu, bet attīstības izglītība, tāpat kā attīstība, nav tiešs un lineārs process.” Adam Ranson, LEEDS DEC, projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” paneļdiskusija „Pārmaiņas pasaulē – pārmaiņas izglītībā", 2010.gada 22.oktobrī

 

 

 

„Attīstības izglītība šajā savstarpēji mijiedarbīgajā pasaulē un  straujo pārmaiņu laikā palīdz ikvienam izprast notiekošo sev līdzās un pasaulē,  meklēt un analizēt notikumu kopsakarības. Tā palīdz iegūt zināšanas un prasmes par globāliem jautājumiem, kā iesaistīties, kā pašiem ietekmēt savu ikdienu un nākotni pasaulē, kurā dzīvojam.”

 

Iveta Vērse,  projekta vadītāja, IAC

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv